Spadek produkcji

Przy niedostatecznie przemyślanej i przygotowanej koncentracji produkcji częstym zjawiskiem jest brak środków niezbędnych do działalności gospodarczej, takich jak urządzenia techniczne pozwalające na zwiększenie wydajności pracy lub środki obrotowe. Najczęściej brakuje pasz, co przy nadmiernym zwiększeniu stada powoduje spadek produkcji od 1 sztuki, a czasem nawet produkcji ogółem. Spadek produkcji roślinnej jest nieraz skutkiem często towarzyszącej koncentracji nadmiernej wielkości pól na glebach mozaikowatych. Gdy obsiewa się takie pola roślinami uprawianymi na glebach słabszych, otrzymuje się produkcję mniejszej wartości. Jeżeli zaś obsiewa się je roślinami wymagającymi gleb mocniejszych, to na glebach słabszych otrzymuje się znacznie niższe plony. Nadmierna wielkość stada pogarsza często jakość jego obsługi. Powoduje to obniżenie wydajności jednostkowej zwierząt. Zwierzęta niektórych gatunków czują się źle w zbyt wielkim stadzie, co również odbija się ujemnie na ich wydajności. Najważniejszym jednak względem, z którym trzeba się liczyć przy bardzo znacznej koncentracji produkcji, zwłaszcza przestrzennej, jest tzw. ograniczoność zarządzania. Zbyt duży obszar jednostki gospodarczej uniemożliwia jej kierownikowi dopilnowanie produkcji.
Tucz przemysłowy

Rozmiary tuczu przemysłowego wymagają innych kryteriów oceny. Z kolei obszar gospodarstwa-zakładu może wynosić od kilkuset do tysiąca hektarów, a wyjątkowo — w szczególnie pomyślnych warunkach komunikacyjnych i przy bardzo korzystnym ukształtowaniu rozłogu — do paru tysięcy hektarów. Zwiększanie obszaru nie może spowodować zmniejszenia produkcji końcowej z 1 ha. Gospodarstwo-zakład może stanowić oddzielne przedsiębiorstwo. Takie samodzielne przedsiębiorstwo ma optymalną strukturę zarządzania, gdyż jest w niej mniej szczebli pośrednich, które z reguły pogarszają efektywność zarządzania. W naszym kraju nie ma już ziem dziewiczych, nie urządza się zatem od nowa przedsiębiorstw państwowych. Istnienie mniej lub bardziej zabudowanych jednostek gospodarczych ogranicza koncepcje organizacyjne. Z drugiej strony organizowanie przedsiębiorstw państwowych od podstaw pociąga za sobą ogromne koszty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.