Siła robocza na wsiach

Dzienna wydajność pracy człowieka będzie tym większa, im lepiej będą uzbrojone jego ręce, im więcej jednostek technicznych pracy będzie on w stanie wykonać w przeliczeniu na dzień swej pracy. Stąd dążność do traktoryzacji i mechanizacji, a następnie do zwiększania wydajności traktorów i maszyn. Zwiększanie się rozmiarów maszyn pociąga za sobą zwiększanie się obszaru pól, wielkości stada zwierząt itd. Za tym idzie z kolei wzrost rozmiarów jednostek gospodarczych, gospodarstw. Gdy rozmiary gospodarstw stają się lub wydają zbyt małe, pojawia się tendencja do ich łączenia w tej lub innej formie. Stąd też posunięcia organizacyjne mające prowadzić do racjonalizacji gospodarstw są silnie powiązane z koncentracją, u podstawy której leży w głównej mierze dążenie do ekonomii skali, a więc oszczędności, jakie powinno dawać rozsądne zwiększanie rozmiarów środków produkcji oraz jednostek gospodarczych. Trzeba jednak podkreślić jeszcze raz, że koncentracja może być uznana za jedną z dróg do racjonalizacji gospodarki tylko wtedy, gdy jest ona wywołana rzeczywistą potrzebą i przynosi wyraźne efekty produkcyjne i ekonomiczne.
Racjonalizacja w rolnictwie

Mamy tu na myśli integrację pionową w gospodarce żywnościowej lub w przemyśle lekkim. Chodzi w tym wypadku o powiązania między procesem produkcji surowców rolniczych a procesem wytwarzania produktu końcowego z tych surowców, a więc powiązania między gospodarstwami rolniczymi a przemysłem spożywczym lub włókienniczym. Rolnictwo w krajach rozwiniętych wchodzi w okres, gdy trudno jest już rozdzielać produkcję surowców od wytwarzania produktów gotowych do spożycia. Sprawa ta zasługuje na większą uwagę niż formy organizacyjne poszczególnych gospodarstw rolniczych, zwłaszcza indywidualnych. Znalezienie właściwego, działającego systematycznie, a nie pod przymusem administracyjnym, systemu integracji pionowej może rozstrzygnąć wiele trudnych spraw organizacyjnych w polskim rolnictwie. Koncepcją tą zajmiemy się bliżej w trakcie omawiania kooperacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy