Racjonalizacja produkcji

Punktem wyjścia każdej racjonalizacji produkcji z ekonomicznego punktu widzenia jest dążenie do urzeczywistnienia w maksymalnym stopniu podstawowej zasady gospodarności, zgodnie z którą należy przy posiadanych zasobach uzyskiwać maksymalną produkcję lub też uzyskiwać określoną produkcję przy minimalnym zużyciu zasobów. Oznaczają one określone posunięcia lub formy organizacyjne, których umiejętne zastosowanie w określonych warunkach może ułatwić urzeczywistnienie zasady gospodarności. Pojęcia te mają jednak wyraźnie charakter historyczny, pojawiły się one bowiem dopiero w warunkach, jakie istnieją w społeczeństwach rozwiniętych, w szczególności w krajach przemysłowych lub intensywnie uprzemysławianych. Stosowanie wymienionych form organizacyjnych nie może być w żadnym razie traktowane jako panaceum na wszelkie trudności i braki, jakie w pewnych warunkach mogą pojawiać się w produkcji. Tymczasem w ostatnich latach stosowanie czy też niestosowanie tych form organizacyjnych uznawane jest czasem bezkrytycznie za pewnego rodzaju papierek lakmusowy, według którego ocenia się działalność jednostek gospodarczych; jeśli w określonej jednostce rozwija się koncentracja, specjalizacja i kooperacja, to jednostka jest postępowa i ocenia się ją pozytywnie, jeśli zaś nie — świadczy to o jej zacofaniu, co pociąga za sobą jej negatywną ocenę.
Produkcja w rolnictwie

Zmniejszenie liczby działalności produkcyjnych w gospodarstwie umożliwia zwiększenie skali każdej z nich, co się wiąże również z uproszczeniem w sensie racjonalizacji stosowanej technologii. Uproszczenie jest pojęciem zbliżonym do specjalizacji. Jednakże specjalizacja polega m.in. na zmniejszeniu liczby produktów gotowych, a uproszczenie w zasadzie nie zmniejsza liczby tych produktów, natomiast zmniejsza liczbę oddzielnych miejsc, w których produkcja ta jest wytwarzana, oraz liczbę odrębnych sposobów jej wytwarzania. Ostateczne cele uproszczenia to zmniejszenie kosztów jednostkowych produkowanych artykułów przez wykorzystanie oszczędności, jakie daje zwiększona skala, oraz zmniejszenie nakładów pracy żywej. uprzedmiotowionej na wytworzenie tych produktów. Zaoszczędzona praca może być ewentualnie zużyta na wytworzenie dodatkowych ilości tych produktów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.