Przemysł

Tylko przemysł może integrować rolnictwo, a nie rolnictwo — przemysł, jak to już tu i ówdzie próbuje się robić. Integrować zawsze powinna ta gałąź lub ten dział, który daje produkcję bardziej dostosowaną do bezpośredniej konsumpcji w szerokim znaczeniu tego słowa. Hutnictwo może integrować kopalnie, ale kopalnie nie mogą integrować hut. W żadnym razie nie mogą tu wchodzić w grę ambicje działów czy gałęzi gospodarki narodowej, ponieważ ani integrujący, ani integrowany nie jest lepszy czy gorszy. Są oni potrzebni sobie nawzajem. Autor rumuński M. Malita w swej książce przetłumaczonej na język polski pisze, że należy się liczyć z tym, iż w przyszłości, mniej więcej w roku 2000, nastąpi dekoncentracja przemysłu. Poszczególne elementy wyrobów przemysłowych będą produkowane w małych wytwórniach na wsi i dopiero potem montowane w zakładach centralnych. Jest to koncepcja analogiczna do przedstawionej wyżej koncepcji integracji pionowej rolnictwa przez przemysł, którą na nasz grunt przeniósł Z. Kierul. Koncentracja oparta na tej koncepcji jest bardzo tania w porównaniu np. z nadmierną koncentracją bydła mlecznego w PGR, gdzie koszt jednego stanowiska dochodzi , do kilkuset tys. zł. Jest ona przy tym całkowicie zgodna z zasadami socjalizmu. Ta forma koncentracji straci oczywiście sens wtedy, gdy zabraknie już chętnych do pracy w tej formie i gdy rolnicy indywidualni będą woleli przejść do pracy w gospodarstwach państwowych jako robotnicy lub do rolniczych spółdzielni produkcyjnych jako ich członkowie.
Produkcja w rolnictwie

Uproszczenie umożliwia osiągnięcie tych celów w gospodarstwach o ograniczonym obszarze lub z ograniczonym pogłowiem zwierząt. W produkcji roślinnej wiąże się to ze zmniejszeniem liczby pól i łanów, co wymaga nieraz zmiany sieci dróg i rowów, usunięcia innych przeszkód terenowych, melioracji gruntów, stosowania specjalnego nawożenia wyrównawczego na kawałkach gruntów gorszej klasy włączonych w obręb nowych pól. Uproszczenie produkcji roślinnej może oznaczać zmniejszenie liczby uprawianych roślin pastewnych, co z kolei pociąga za sobą zmianę systemu żywienia zwierząt. Jeszcze niedawno zalecano wprowadzanie w gospodarstwach zielonej taśmy w celu zapewnienia ciągłości w żywieniu letnim zwierząt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.