Przedsiębiorstwa uspołecznione

Gdy przeprowadzana jest z inicjatywy uspołecznionych jednostek gospodarczych, rolnicy zaczynają niepokoić się o trwałość swojej gospodarki. Koncentracja organizacyjno-ekonomiczna. Koncentracja ta polega na zwiększaniu rozmiarów jednostki gospodarczej lub organizacyjnej przez powiększanie obszaru gruntów, wielkości załogi, ilości trwałych środków produkcji itd. Prowadzi ona z reguły do zwiększenia całkowitej produkcji tej jednostki. Celem takiej koncentracji powinno być stworzenie warunków do rozwoju danej jednostki gospodarczej lub organizacyjnej, uzyskania większej produkcji netto z jednostki obszaru oraz podniesienia opłacalności produkcji. Zakłada się przy tym, że cele te zostaną osiągnięte na skutek zwiększenia wydajności pracy, i to zarówno technicznej, jak i ekonomicznej.
Definicja i rodzaje koncentracji

Koncentracja w rolnictwie jest też następstwem szybkiego rozwoju techniki rolniczej, zwłaszcza mechanizacji, oraz tendencji do szybkiego zwiększania wydajności technicznej maszyn, a więc również ich rozmiarów. Należy rozróżniać koncentrację przestrzenną oraz koncentrację organizacyjno-ekonomiczną. Koncentracja przestrzenna, ezyli geograficzna. Koncentracja geograficzna polega na skupianiu poszczególnych elementów sił wytwórczych: ziemi, siły roboczej i środków produkcji w przestrzeni. Skłania do niej przede wszystkim dążenie do zmniejszenia do minimum transportu ludzi, środków produkcji i produktów oraz do zwiększenia efektywności zarządzania, gdyż umożliwia ona kierownictwu śledzenie na bieżąco procesów produkcyjnych oraz ułatwia przekazywanie jego decyzji i poleceń wykonawcom.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy