Organizacja miejsc pracy w podwórzu

Na podwórzu odbywa się codziennie rozdysponowywanie prac. Znajdują się tam też maszyny i narzędzia oraz warsztaty naprawcze. Na podwórzu powinno się myć maszyny i środki transportu. W podwórzu lub w jego sąsiedztwie znajduje się biuro oraz większość miejsc składowania i budynków inwentarskich. Z budynkami inwentarskimi sąsiadują wybiegi i okólniki. Powinny się więc tam znajdować wagi pomostowe oraz rampy do ładowania zwierząt na środki transportowe. Skupienie tylu budynków i urządzeń w podwórzu pociąga za sobą wykonywanie na nim szeregu czynności oraz rucb pojazdów i sprzętu. Na podwórzu załadowuje się i rozładowuje środki transportowe, remontuje budynki itp. W związku z tym podwórza powinny odpowiadać określonym wymaganiom, tak by czynności te mogły być wykonywane jak najsprawniej i jak najmniejszym kosztem. Podwórze powinno być możliwie jak najmniejsze, ale mieć przy tym taki& rozmiary, które umożliwiłyby optymalną organizację wykonywanych czynności oraz spełnienie warunków wymaganych w przepisach przeciwpożarowych, a dotychczas odległości między poszczególnymi obiektami. Obecnie rozmaitość zakładów, gospodarstw i ferm jest tak duża, zwłaszcza wobec coraz silniej rozwijającej się specjalizacji produkcji, że nie mogą tu obowiązywać żadne sztywne zasady. Należy budować w podwórzu tylko to, co jest konieczne ze względu na efektywność gospodarki. Odległości między miejscami pracy tych samych ludzi powinny być jak najmniejsze. W trakcie projektowania nowego ośrodka gospodarczego w większym gospodarstwie należy w nim wydzielić poszczególne sektory. Sektor mieszkaniowy powinien być zupełnie oddzielony od podwórza gospodarczego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.