Koncentracja ziemi

Przestrzenna koncentracja ziemi jest podstawowym celem tylko w trakcie komasacji. W innych wypadkach głównym celem jest zazwyczaj koncentracja organizacyjno-ekonomiczna, natomiast koncentracja przestrzenna jest zagadnieniem wtórnym. Wpływa ona na organizację przestrzenną gospodarstwa lub przedsiębiorstwa i stanowi jedno z kryteriów racjonalności koncentracji organizacyjno-ekonomicznej. Przedsiębiorstwo, które ma się składać z szeregu rozrzuconych na dużym obszarze działek gruntu, musi przyjąć inną formę organizacyjną niż przedsiębiorstwo o zwartym rozłogu ziemi. Inna też będzie w każdym z tych wypadków ocena decyzji łączenia gruntów w jedno przedsiębiorstwo. Koncepcje łączenia ziemi w większe jednostki uzasadnione są zwykle dążeniem do zmniejszenia kosztów produkcji, głównie stałych. Mają to zapewnić korzyści, jakie daje zwiększenie skali produkcji. W gospodarstwach państwowych decyzje te są również uzasadniane brakiem specjalistów mających kwalifikacje na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa rolniczego.
Przedsiębiorstwa uspołecznione

W przedsiębiorstwach uspołecznionych formą koncentracji przestrzennej może być skupienie wszystkich budynków gospodarskich i związanych z nimi urządzeń w jednym, centralnym ośrodku gospodarczym i likwidacja ośrodków pomocniczych lub też budowa jednego ośrodka mieszkaniowego. W tym ostatnim wypadku koncentracja przestrzenna zapewnia pracownikom i ich rodzinom lepsze warunki bytowe, socjalne i komunalne, oczywiście wtedy, gdy ośrodek ten zlokalizowany jest na terenach z rozbudowanymi urządzeniami komunalnymi. Formą przestrzennej koncentracji ziemi jest komasacja, zwłaszcza w gospodarstwach indywidualnych. Decyzje o przeprowadzeniu komasacji należy jednak podejmować z rozwagą. Komasacja bowiem zwykle powoduje przejściową dezorganizację produkcji, a nieraz nawet jej zmniejszenie. Czasem też przyczynia się do skłócenia sąsiadów, jeśli ich interesy nie są zbieżne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy