Koncentracja ziemi

Jednakże rolnicy z wyższym wykształceniem wolą pracować na samodzielnych stanowiskach. Nieporozumieniem jest pogląd, zgodnie z którym działki gruntów wchodzące w skład jednego gospodarstwa (ew. zakładu) powinny bezpośrednio graniczyć ze sobą. Z punktu widzenia bowiem organizacji terytorium gospodarstwa nie to ma zasadnicze znaczenie, lecz odległość wjazdów na poszczególne pola z dróg przejezdnych w każdym czasie, a więc w praktyce z dróg utwardzonych, od środka gospodarczego. To, że grunty ze sobą graniczą, nie kwalifikuje ich jeszcze do włączenia w obręb tego samego gospodarstwa, jeśli dotarcie do nich z ładunkiem wymaga długich objazdów. Jedyną korzyścią, jaką daje bezpośrednie graniczenie ze sobą gruntów gospodarstwa, jest skrócenie do minimum granic z gruntami innych użytkowników. Takie sąsiedztwo bywa bowiem nieraz przyczyną znacznych strat wskutek kradzieży, zachwaszczenia, krzyżowania się roślin itd.
Względność pojęcia „wielkość”

W pierwszym wypadku będzie bardzo małe — karłowate, w drugim — bardzo duże. Podobna będzie odpowiedź na pytanie drugie. Na pozostałe pytania można odpowiedzieć, wiedząc, jakie były przeciętne plony lub przeciętna wydajność krów w okolicy lub w gospodarstwach podobnego typu. W ostatnich latach pogląd na to, co jest duże lub małe, oczywiście tylko w obrębie tego samego sektora społeczno-gospodarczego, ogromnie szybko się zmienia. Wynika to z tego, że teraz właśnie do naszego kraju zaczyna docierać rewolucja techniczna, którą już przeżyły kraje wysoko rozwinięte. Tempo zmian w rolnictwie polskim w ciągu ostatnich mniej więcej 10 lat jest tempem dotąd nie spotykanym w naszym kraju. Następuje teraz w rolnictwie przewartościowanie wszelkich dotychczas ustalonych parametrów. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie się poglądów na zagadnienia społeczno-gospodarcze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.