Koncentracja w państwowych gospodarstwach rolnych

Głównym celem stawianym przed państwowymi gospodarstwami rolnymi jest maksymalizacja produkcji końcowej netto w przeliczeniu na jednostkę obszaru użytków rolnych. Poza produkcją końcową netto z 1 ha, kryteriami pomocniczymi mogą być zysk z 1 ha, wydajność pracy na 1 zatrudnionego, pełne uposażenie łącznie z premiami na 1 zatrudnionego, optymalne warunki socjalno-bytowe i zadowolenie członków załogi z pracy. Nie wszystkie te kryteria dadzą się ująć w rachunku optymalizacyjnym. W każdym razie wszystkie one mogą być brane pod uwagę w trakcie ustalania stopnia koncentracji produkcji w skali przedsiębiorstwa, czyli jego obszaru i wewnętrznej organizacji. Na stopień koncentracji sił i środków w państwowym przedsiębiorstwie rolnym wpływają też m.in. zasady wynagradzania pracowników kierowniczych w obowiązującym układzie zbiorowym pracy. Jeśli np. wysokość uposażenia tych pracowników uzależniona jest od obszaru przedsiębiorstwa oraz od wartości produkcji, którą ono daje, to środowisko kierownicze wykazuje naturalną tendencję do zwiększania stopnia koncentracji. Zasada ta jest słuszna wtedy, gdy obszar został już uprzednio ustalony w sposób racjonalny oraz gdy bierze się pod uwagę wielkość produkcji końcowej netto. Inaczej bowiem naturalne dążenie każdego człowieka do tego, by więcej zarabiać, może doprowadzić do zwiększania rozmiarów przedsiębiorstw jedynie po to, by określeni ludzie mogli więcej zarobić. Natomiast większy wkład pracy (większe przedsiębiorstwo) i lepsza jej jakość (powiększenie produkcji końcowej netto z danego obszaru) powinny znaleźć wyraz w wyższym uposażeniu ludzi, którzy tę pracę wykonywali.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Partnerzy