Definicja i rodzaje koncentracji

Słowo „koncentracja” potocznie oznacza skupianie. Jeśli coś się skupia wokół określonego ośrodka, to tym samym ośrodek ten się powiększa. Koncentracja w rolnictwie jest raczej problemem dosyć świeżej daty, zwłaszcza w naszym kraju. Dawniej przeważał pogląd, że w rolnictwie przyszłość należy do małych gospodarstw rodzinnych, które są zdolne zapewnić w większym stopniu niż duże przedsiębiorstwa pełne wykorzystanie znajdującej się w rolnictwie w nadmiarze siły roboczej. Koncentracja produkcji rolniczej jest przede wszystkim następstwem szybkiego zmniejszania się w krajach gospodarczo rozwiniętych liczby osób zatrudnionych w rolnictwie i wynikającej stąd konieczności radykalnego zwiększenia wydajności pracy w tej dziedzinie gospodarki narodowej. Zwiększenie wydajności pracy jest bowiem warunkiem zrównania zarobków w rolnictwie i poza rolnictwem, a bez tego zrównania nie będzie w ogóle chętnych do pracy w rolnictwie.
Siła robocza na wsiach

Z rolnictwa, w którym zasoby siły roboczej nie były — ze względu na przeludnienie wsi — czynnikiem ograniczającym, przekształca się ono w rolnictwo, w którym czynnikiem znajdującym się w minimum jest człowiek. W rolnictwie naszym zmieniają się zatem właśnie poglądy na to, co jest, a co nie jest racjonalne. Niedawno jeszcze racjonalna była organizacja, która umożliwiała zatrudnienie możliwie dużej liczby pracowników, a więc organizacja pracochłonna. Przy braku lub wysokich cenach nawozów mineralnych chodziło o maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału produkcyjnego stanowiska, o jak największe zindywidualizowanie użytkowania gleb, a więc uprawianie wielu różnych roślin, czyli możliwie wielostronną produkcję. Dzisiaj to, co dawniej było racjonalne, może w pewnych warunkach stać się nieracjonalne, i odwrotnie. Ponieważ głównym celem społecznym była i jest maksymalizacja produkcji końcowej z 1 ha, a liczba dni pracy na 1 ha, jaką dysponuje gospodarstwo, w niedalekiej przyszłości będzie się szybko zmniejszać, celem racjonalizacji musi być osiągnięcie możliwie jak największej wydajności pracy, a więc największej produkcji w przeliczeniu na dzień efektywnej pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.